หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

โควิด

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทำให้สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แบบพิเศษ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
ที่ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์และอัตราครักษาพยาบาลในปัจจุบันมิได้กำหนดเรื่องดังกล่าว
ไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบางประเภทไม่สามารถบิกจากทางราชการได้ นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๔
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลาง
โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ
และเงื่อนไข การเบิกเงินสวัสติการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ด๙ เพื่อให้สถานพยาบาลของทางราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีดังกล่าวจากทางราชการได้ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/open?id=1ge6bM4oJc6TVke1-xSSouKOCf1J__ipW

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5