อบรมครู ฟรี!! หลักสูตรออนไลน์สำหรับข้าราชการครู

หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558ฯ จำกัด พร้อมให้บริการ หลักสูตรอบรมครูระบบออนไลน์ ฟรี

ทั้งหมด 18 หลักสูตร หลักสูตรจำนวน 20 ชั่วโมง ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา  

ตามนโยบายพัฒนาครูและคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษา

สำหรับข้าราชการครูที่ประสงค์เข้าอบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านที่นี่

 • การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นประถมศึกษา
 • การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเพื่อการสื่อสารตามบูรณาการพหุสัมผัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิตอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษา
 • หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศิตอยางมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดเพื่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนาสมรรถนะครู : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
 • การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5STEPs ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 • การพัฒนาสมรรถนะครูสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่ออาชีพและการมีงานทำ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5STEP5 ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นบูรณาการภาษาและเนื้อหา (CLIL, Content and Language Integrated Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการใช้เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบเพื่อสร้างเสริมทักษะด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ และทักษะด้านการฟังของเด็กปฐมวัย
 • การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการนาฏลีลาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมตามแนวคิด Active Learning

วิดีโอแนะนำรายละเอียดหลักสูตร

วิดีโอตัวอย่างหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมต้น  นวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์การสอนคิวและใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน          โดยคุณครูวันทนา โคตรภูเวียง

หลักสูตร สะเต็มศึกษา นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติ โดยคุณครูอารีวรรณ ธาตุดี 

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
 • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
 • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
 • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
 • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5