คู่มือการใช้งาน Application G Suite ฉบับภาษาไทย (google app)

คู่มือการใช้งาน Application G Suite อ่านเข้าใจง่ายฉบับภาษาไทย มีภาพประกอบชัดเจน

มีการสาธิตเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมกับข้อความอธิบาย

 

คู่มือการใช้งาน Application G Suite
https://anyflip.com/bookcase/guhme
cr.หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ส่งรูปครูน่ารักๆ  m.me/TeacherNaRak
#ครูน่ารัก #ครูไทย #สมาคมครูน่ารัก

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5