ข้อสอบ o net และเฉลยคำตอบ o net สทศ.

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบ o net  และเฉลยคำตอบ o net และได้ดำเนินการจัดสอบไปตามกำหนดการต่าง ๆ แล้ว คำว่า O-NET ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษ Ordinary National Education Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วัตถุประสงค์ o net เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งรายวิชาที่สอบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะสอบในรายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเพิ่มในรายวิชาสังคม มาอีกหนึ่งวิชา 

สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้จัดสอบ o net ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา เราได้ทำการรวบรวมข้อสอบวิทยาศาสตร์ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบคณิตศาสตร์ เอาไว้ให้น้อง ๆ นักเรียนได้อ่าน และฝึกฝนในการทำแบบทดสอบ เพราะนอกจาก o net จะใช้เป็นตัววัดระดับการศึกษาของเด็กไทยแล้ว ยังเป็นคะแนนที่น้อง ระดับชั้นต่าง ต้องนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนระดับชั้นต่อไปด้วย ก็คือ น้อง ๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องใช้คะแนน o net สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยให้น้ำหนัก 20% (โดยจะมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป) และสำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้คะแนน o net ในการสมัคร Admission 30% เลยทีเดียว ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการสอบ o net มีผลทั้งต่อตัวนักเรียนและต่อสถานศึกษาเองด้วย  

ในการสอบ o net จะถูกจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ของทุก ๆ ปี เพื่อนำผลของการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าผลการสอบ o net มีผลทั้งต่อตัวนักเรียนเอง และต่อสถานศึกษาด้วย ทั้งผลของการสอบยังส่งผลต่อการศึกษาในระดับชาติด้วย ทำให้หลาย ๆ โรงเรียนหันมาให้ความสำคัญกับการสอบ o net มากขึ้น จะเห็นได้จากมีการติวและให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่แก่นักเรียนอยู่เสมอ 

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5