เปิดเรียน 100% ทั่วประเทศ ตั้งเป้า ดีเดย์ 13 ส.ค.นี้

ศบค.ชุดเล็ก เคาะ ทดลองเปิดเรียน 100% ทั่วประเทศ ตั้งเป้า ดีเดย์ 13 ส.ค.นี้
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 7 สิ่งหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ
ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงรายละเอียดการเปิดเรียนของ
สถานศึกษาทั่วประเทศ ว่า ที่ประชุมให้มีการกลับมาเรียนที่โรงเรียน 100% ซึ่งมาตรการต่างๆที่ลดไปคือ การ
ลดการเว้นระยะห่างที่ไม่ต้องมีระยะ 1.5 เมตร โดยจะทำให้ห้องเรียนมีนักเรียนได้มากกว่า 25 คน กลับไป
เรียนตามปกติ แต่ต้องแลกกับการที่นักเรียนต้องมีการจดบันทีกไว้ว่าแต่ละวันได้ไปที่ไหนมาบ้างหลังจากเลิก
เรียนแล้ว เพื่อเป็นมาตราการในการติดตามหากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียน ทั้งนี้ เรา
มั่นใจว่ากระบวนการสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยในประเทศได้ โดยที่ผ่ามาเราพิสูจนั
ให้เห็นแล้วว่า ถ้ามีการแพร่ของโรคเรามีวิธีการแก้ปัญหาต่งๆ ก็ต้องฝากคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเรื่อง
การบันทึกข้อมูล เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับการเรียนการสอนก็ต้องมีการเปลี่ยนแนวทางไป ต้องมีกรปรับ
เนื้อหาสาร และเชื่อว่าคุณครจของปะเทศไทยสมารถปรับแนวทางได้ พยายามให้มีการเรียนในห้องเรียน
น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองเปิดการเรียน 100% ซึ่งไม่ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม
ศบค. ชุดใหญ่ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจกนายกฯ ซึ่งเราจะนำเสนอนายกฯวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ และหาก
นายกฯลงนามเห็นชอบแล้ว เราคิดว่า วันพฤหัสบดีที่ 13 สิหาคม จะเป็นวันที่เหมาะสมในการเริ่มเรียน

เมื่อถามว่า รูปแบบการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดผลจะปรับอย่งไรหรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า การ
ประเมินการสอบ ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมว่จะลดลง หรือปรับเปลี่ยนได้หรือ
ไม่ เพราะต้องยอมรับว่าวันนี้การเรียนการสอนไม่ได้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ บางพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงสื่อ
ดิจิทัล แต่หลายพื้นที่ไม่มีโอกาส ดังนั้น จะวัดมาตรฐานเดียวกันเป็นไปไม่ได้ นี่คือมาตราการต่อไปที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการต้องไปหาความเหมาะสม

ขอบคุณเนื้อหาข่าว : มติชนออนไลน์

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5