สพฐ.ร่อนหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ครูทุกคนเยี่ยมบ้าน นร.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สพฐ.ร่อนหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ครูทุกคนเยี่ยมบ้าน นร.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
-รายงานเขตพื้นที่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง – มอบ สพท.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกหนังสือ
ด่วนที่สุดถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
ซึ่งอาจทําให้โรงเรียนไม่สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นั้นเพื่อให้เกิดความพร้อม
ในการดําเนินการ ตามภารกิจดังกล่าว จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนทุกแห่งดําเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่ง สื่อสารและทําความเข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็นกับผู้ปกครอง ที่ต้อง
จัดการเรียนการสอนทางไกลรวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึง
การเรียนรู้ทางไกล และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการที่จะดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน ให้เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือนักเรียน
ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตามความเหมาะสม
3. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา แต่งตั้ง และมอบหมาย
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์
สําหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองและนักเรียนตามความเหมาะสม โดยอาจให้ครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยก็ได้
4. แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ในกรณีมีปัญหาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้รายงานโดยทันที และเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับโรงเรียนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
5. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเขตพื้นที่ เพื่อกํากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทโดยเฉพาะในกรณีที่นักเรียน ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกลและให้รายงานมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
ที่มา : สพฐ.

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5